(for English scroll down)

Consiliul Național al Cercetării Științifice, prin Comisia sa de Științe Umaniste, a inițiat în ultimele luni ale anului 2020 evaluarea publicațiilor științifice și a editurilor din România și din Republica Moldova. Deși s-a desfășurat ultima dată în 2012, procesul de reevaluare se dorește a avea loc de acum la fiecare patru ani. Echipa editorială RES (Review of Ecumenical Studies) este încântată că a primit o recunoaștere oficială a efortului ultimilor ani, întrucât revistei noastre i-a acordat calificativul „A” pentru perioada 2020-2024.

Echipelor editoriale li s-a cerut să prezinte o aplicație conținând mai multe puncte, ca de exemplu: istoricul revistei, contribuția la diseminarea unor rezultate de cercetare semnificative într-un domeniu, impactul asupra domeniului, anvergura națională și internațională, publicarea unor recenzii critice, ponderea articolelor scrise în limbi de circulație internațională și prezența unor autori din afara Instituției sau din afara țării, bazele de indexare unde Revista poate fi accesată, strategiile pentru atragerea de articole, prezentarea procedurilor de peer-review. Criteriile de evaluare au încercat să măsoare, printre multe alte aspecte, abilitatea unui jurnal de studii să se angajeze în discuții purtate nu doar la nivelul comunității științifice naționale dar și internaționale.

De-a lungul anilor, obiectivele și scopul revistei s-au dezvoltat de așa manieră, încât astăzi RES nu este doar o expresie a muncii din cadrul Centrului de Cercetare Ecumenică din Sibiu sau a lumii teologice românești, ci a devenit un forum de voci din întreaga lume creștină, după cum indică procentajul ridicat de cercetători străini care publică în această revistă. RES a urmărit reguli foarte stricte de evaluare double peer review și a căutat să fie expresia unei teologii care are instrumentele academice și discursul necesar unei interacțiuni adecvate cu alte discipline academice. Rigoarea sa academică alături de deschiderea tematică a permis jurnalului să abordeze diferite subiecte relevante pentru teologie nu doar din sfera denominațiunilor creștine, dar și a altor grupuri religioase.

Echipa editorială RES dorește să exprime mulțumire tuturor autorilor, evaluatorilor externi, dar și colaboratorilor. Calificativul primit de RES constituie o recunoaștere oficială a profesionalismului și eticii publicistice cultivate de-a lungul timpului de echipa editorială și de colaboratorii ei, deontologie care va fi respectă și pentru numerele următoare.

Puteți accesa aici arhiva RES.


The National Council for Scientific Research, through its Commission for Humanities, initiated during the last months of 2020 the evaluation of Scientific Journals and Publishing Houses in Romania and the Republic of Moldova. Last conducted in 2012, the re-evaluation is projected  to take place from now on every four years. The editorial team of the Review of Ecumenical Studies is happy to receive an official recognition of its work in recent years, as the RES has just been awarded an “A ranking” for the period 2020-2024.

The Journals’ Editorial Teams were asked to present an application form containing points such as: the Journal’s history, contribution to the dissemination of significant research results in the field, the impact on the field, distribution in the country and abroad, publication of critical book reviews, the percentage of foreign language articles and the presence of authors from outside the institution and outside the country, indexing databases where the journals are present, strategies for drawing article proposals, presentation of the peer-review procedures. The evaluation criteria tried to measure, among many others aspects, the ability of the journal to engage in ongoing discussions in the field within not only the national, but also the international scientific community.

Over the years, the objectives and focus of the review have developed so that presently the RES is not just an expression of the work within the Institute for Ecumenical Research or from the Romanian theological world but has become a forum for voices from worldwide Christian theology, as the high percentage of international scholars publishing in RES rightly indicates. The journal has followed a very strict double blind peer review procedure and has sought to be the expression of a theology that has the academic tools and discourse to properly engage with other academic disciplines. Its academic rigour alongside its stated thematic openness has allowed the journal to address increasingly diverse topics of theological relevance pertaining not only to Christian denominations, but also to other religious groups as well.

The Editorial Team of the Review of Ecumenical Studies would like to thank to all authors, external peer-reviewers, and collaborators. The ranking that RES has received is a formal recognition of the professionalism and publishing ethics that the editorial team and its collaborators have cultivated in their work and that they are committed to observe for the RES issues to come as well.

For the RES archive click here.